Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na podstawie Ustawy, Prawo o stowarzyszeniach t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1393 z 2016
r.z późn. zm. oraz Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 239 z późn. zm.
§ 2
Stowarzyszenie używa pieczęci oraz odznak z nazwą i adresem Stowarzyszenia-zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wejherowo.
§ 5
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.
§ 6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 8
Stowarzyszeniem jest zrzeszeniem osób fizycznych, nakierowanych na lokalna społeczność
w celu działania na jej rzecz, wyznającym zasadę, iż każdy ma prawo do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym i nikt nie może być wykluczony i pozostawiony poza
nawiasem społeczeństwa. W związku z powyższym głównym celem Stowarzyszenia jest
przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej oraz wspieranie aktywności
społecznej obywateli.
§ 9
Stowarzyszenie nastawia się przede wszystkim na działania w sferze: społecznej, prawnej,
pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób z
autyzmem.
A.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
poprzez działalność pożytku publicznego nieodpłatną:
1) Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618 z późn.
zm.) PKD 94.99.Z
2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych PKD 94.99.Z
3) Promocja i organizacja wolontariatu PKD 94.99.Z
4) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka PKD 94.99.Z
5) Organizowanie zajęć wyrównawczych w rozumieniu edukacyjnym i społecznym
dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności PKD 94.99.Z
6) Tworzenie i wspieranie punktów opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej PKD 94.99.Z
7) Organizowanie spotkań informacyjno- edukacyjnych dla rodziców PKD 94.99.Z
8) Umożliwienie większego dostępu do dóbr kulturalnych, społecznych, sportowych,
rozrywkowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PKD 94.99.Z
9) Umożliwienie zaistnienia w środowisku lokalnym na płaszczyźnie kulturalnej,
sportowej, edukacyjnej, rozrywkowej i innych PKD 94.99.Z
10) Prowadzenie działań profilaktycznych i wspieranie rodzin dzieci
niepełnosprawnych PKD 94.99.Z
11) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych oraz
ich rodzin PKD 94.99.Z

12) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na
terenie powiatu wejherowskiego PKD 94.99.Z
13) Organizowanie grup pomocowych, wsparcia i samopomocowych PKD 94.99.Z
14) Zapewnienie podopiecznym możliwości uczestnictwa we wszelkich formach zajęć
mających na celu podtrzymanie ich możliwości psychofizycznych PKD 94.99.Z
15) Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego, zwiększania kompetencji,
umiejętności i zapobieganie wypaleniu zawodowemu realizatorom zadań
statutowych Stowarzyszenia PKD 94.99.Z
16) Stworzenie i prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami
statutowymi Stowarzyszenia PKD 94.99.Z
17) Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i innych
PKD 94.99.Z
18) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia
PKD 94.99.Z
19) Współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, władzami samorządowymi,
państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu
PKD 94.99.Z
20) Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym
samym lub podobnym charakterze PKD 94.99.Z
21) Działania mające na celu wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych PKD 94.99.Z

B.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
poprzez działalność pożytku publicznego odpłatną:
1) Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618 z późn. zm.) PKD
94.99.Z
2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych PKD 94.99.Z
3) Promocja i organizacja wolontariatu PKD 94.99.Z
4) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka PKD 94.99.Z
5) Organizowanie zajęć wyrównawczych w rozumieniu edukacyjnym i społecznym dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej PKD 94.99.Z
6) Tworzenie i wspieranie punktów opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej PKD 94.99.Z
7) Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców PKD 94.99.Z
8) Umożliwienie większego dostępu do dóbr kulturalnych, społecznych, sportowych,
rozrywkowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PKD 94.99.Z

9) Umożliwienie zaistnienia w środowisku lokalnym na płaszczyźnie kulturalnej,
sportowej, edukacyjnej, rozrywkowej i innych PKD 94.99.Z
10) Prowadzenie działań profilaktycznych i wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych
PKD 94.99.Z
11) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin PKD 94.99.Z
12) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu wejherowskiego PKD 94.99.Z
13) Organizowanie grup pomocowych, wsparcia i samopomocowych PKD 94.99.Z
14) Zapewnienie podopiecznym możliwości uczestnictwa we wszelkich formach zajęć
mających na celu podtrzymanie ich możliwości psychofizycznych PKD 94.99.Z
15) Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego, zwiększenia kompetencji,
umiejętności i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, realizatorom zadań
statutowych Stowarzyszenia PKD 94.99.Z
16) Stworzenie i prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi
Stowarzyszenia PKD 94.99.Z
17) Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych , szkoleniowych i innych
PKD 94.99.Z
18) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia PKD
94.99.Z
19) Współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, władzami samorządowymi,
państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu PKD
94.99.Z
20) Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym
lub podobnym charakterze PKD 94.99.Z
21) Działania mające na celu wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych PKD 94.99.Z

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. Złoży deklarację członkowską na piśmie na podstawie uchwały Zarządu
2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2.Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3.Udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
§ 15
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
§ 16
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
§ 17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 18

1.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5
członków Stowarzyszenia
2.Godnośc członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu
3.Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, przy czym jest
zwolniony od płacenia składek członkowskich
4.Członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą być zrzeszeni w Komitet Honorowy
patronujący wszelkim działaniom Stowarzyszenia
§ 19
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 20
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia członka Stowarzyszenia przez Zarząd.
3. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku za wyjątkiem
ewentualnego zwolnienia z opłacania składek z przyczyn ekonomicznych na pisemną
prośbę członka, za uchwałą Zarządu.
5. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
6. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 21
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od
daty przyjęcia uchwały, do Walnego Zebrania.
§ 22
Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczną.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej ,,Walnym Zebraniem’’
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ,, Zarządem”
3. Komisja Rewizyjna.
§ 24
1.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności
ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie
później niż 30 min. później po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają
zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
§ 25
1.Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez dwie kadencje z rzędu.
§ 26
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:
a. Zwyczajne
b. Nadzwyczajne .
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy
lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia
pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy
b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami , dla których zostało
zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu
jawnym lub tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych
członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
10. Uchwała o uzupełnieniu władz Stowarzyszenia zapada na Walnym Nadzwyczajnym
Zebraniu, zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad
połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Uzupełnianie składu władz.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
10. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu.
§ 28
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym z Prezesa. Na pierwszym Posiedzeniu
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
1. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(quorum).
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w

uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania (
zebrania delegatów).
§ 29
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi
2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych
3. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia
4. Zwoływanie Walnego Zebrania
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
i wspierających
6. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia
7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
8. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
10. Składanie sprawozdań z działalności za rok bieżący
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich
§ 30
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
§ 32
A
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia
w terminie ustalonym statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
7. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby
ustalonej w statucie, to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować
osoby, które na Walnym Zebraniu otrzymały wymaganą liczbę głosów.
B
Członkowie Komisji Rewizyjnej :
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
4. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności, nie
pozostawania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa,
powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu .
§ 33
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 34
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
§ 35
W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w
przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja,
Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w

ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej
samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 36
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie,
2. Darowizny gotówkowe i rzeczowe uzyskane od osób fizycznych i prawnych,
3. Zapisy i spadki,
4. Zbiórki publiczne,
5. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału(odsetki, lokaty,
akcje),
6. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
7. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
§ 37
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 38
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową stosując poniżej wymienione zakazy:
a. Zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich , na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
b. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem organizacji zobowiązań jej
członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi’.’
c. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie na preferencyjnych
warunkach.
d. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, za wyjątkiem
kiedy to wykorzystanie wynika z celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 39
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
§ 40
1.Stowarzyszenie pełni swoje zadania korzystając z infrastruktury oraz majątku własnego
i użyczonego.
2.Pkt.1. traci swą moc w chwili podjęcia przez Walne Zebranie odpowiedniej uchwały.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 41
1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną , która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Uchwalono dnia 31.01.2017 r.