Strona Główna

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych nakierowanych na lokalną społeczność w celu działania na jej rzecz wyznającym zasadę iż każdy ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i nikt nie może być wykluczony i pozostawiony poza nawiasem społeczeństwa.
W związku z powyższym głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej oraz wspieranie aktywności społecznej obywateli.
Stowarzyszenie nastawia się przede wszystkim na działania w sferze>
społecznej, prawnej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób z autyzmem.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności poprzez:
Organizowanie zajęć wyrównawczych w zrozumieniu edukacyjnym i społecznym dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
Tworzenie i wspieranie punktów opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców.
Umożliwienie większego dostępu do dóbr kulturalnych, społecznych, sportowych, rozrywkowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Umożliwienie zaistnienia w środowisku lokalnym na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, rozrywkowej i innych.
Prowadzenie działań profilaktycznych i wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych.
Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizowanie grup pomocowych, wsparcia i samopomocowych.
Zapewnienie podopiecznym możliwości uczestnictwa we wszelkich formach zajęć mających na celu podtrzymanie ich możliwości psychofizycznych.
Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego, zwiększenie kompetencji, umiejętności i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, realizatorom zadań statutowych Stowarzyszenia.
Stworzenie i prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i innych.
Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
Współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.
Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze.
Działania mające na celu wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.

Strona została stworzona charytatywnie przez Szymona Kizika