Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych nakierowanych na lokalną społeczność w celu działania na jej rzecz wyznającym zasadę iż każdy ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i nikt nie może być wykluczony i pozostawiony poza nawiasem społeczeństwa. W związku z powyższym głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej oraz wspieranie aktywności społecznej obywateli. Stowarzyszenie nastawia się przede wszystkim na działania w sferze> społecznej, prawnej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób z autyzmem. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności poprzez: Organizowanie zajęć wyrównawczych w zrozumieniu edukacyjnym i społecznym dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Tworzenie i wspieranie punktów opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców. Umożliwienie większego dostępu do dóbr kulturalnych, społecznych, sportowych, rozrywkowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umożliwienie zaistnienia w środowisku lokalnym na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, rozrywkowej i innych. Prowadzenie działań profilaktycznych i wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych. Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizowanie grup pomocowych, wsparcia i samopomocowych. Zapewnienie podopiecznym możliwości uczestnictwa we wszelkich formach zajęć mających na celu podtrzymanie ich możliwości psychofizycznych. Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego, zwiększenie kompetencji, umiejętności i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, realizatorom zadań statutowych Stowarzyszenia. Stworzenie i prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i innych. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia. Współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu. Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze. Działania mające na celu wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie powiatu. ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

Strona została stworzona charytatywnie przez Szymona Kizika