Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy, Prawo o stowarzyszeniach t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1393 z 2016 r. z późn. zm. oraz Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.

§ 2

Stowarzyszenie używa pieczęci oraz odznak z nazwą i adresem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wejherowo.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, nakierowanych na lokalna społeczność w celu działania na jej rzecz, wyznającym zasadę, iż każdy ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i nikt nie może być wykluczony i pozostawiony poza nawiasem społeczeństwa. W związku z powyższym głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej oraz wspieranie aktywności społecznej obywateli.

§ 9

Stowarzyszenie nastawia się przede wszystkim na działania w sferze: społecznej, prawnej, pedagogicznej, psychologicznej ,terapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób z autyzmem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ochronę i promocję zdrowia

 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 3. Promocję i organizację wolontariatu

 4. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 5. Organizowanie zajęć wyrównawczych w rozumieniu edukacyjnym i społecznym dla dzieci i młodzieży posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

 6. Tworzenie i wspieranie punktów opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 7. Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców

 8. Umożliwienie większego dostępu do dóbr kulturalnych, społecznych, sportowych, rozrywkowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 9. Umożliwienie zaistnienia w środowisku lokalnym na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, rozrywkowej i innych

 10. Prowadzenie działań profilaktycznych i wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych

 11. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

 12. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa

 13. Organizowanie grup pomocowych , wsparcia i samopomocowych

 14. Zapewnianie podopiecznym możliwości uczestnictwa we wszelkich formach zajęć mających na celu podtrzymanie ich możliwości psychofizycznych

 15. Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego , zwiększania kompetencji, umiejętności i zapobieganie wypaleniu zawodowemu realizatorom zadań statutowych Stowarzyszenia

 16. Stworzenie i prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia

 17. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i innych

 18. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia

 19. Współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu

 20. Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze

 21. Działania mające na celu wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnyc

§ 9 A

Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:

 1. Działalność fizjoterapeutyczna kod PKD 86.90. A

 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych kod PKD 88.10. Z

 3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD 88.99. Z

 4. Organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw kod PKD 94.99. Z

 5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych kod PKD 94.99. Z

 6. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna kod PKD 93.29. Z

§ 9 B

Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:

 1. Działalność fizjoterapeutyczna kod PKD 86.90. A

 2. Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i terapeutów kod PKD 86.90. E

 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych kod PKD 88.10. Z

 4. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD 88.99.Z

 5. Organizowanie kampanii społecznych, koncertów, wystaw kod PKD 94.99. Z

 6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych 94.99. Z

 7. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna kod PKD 93.29. Z

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych

 2. Członków wspierających

 3. Członków honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Złoży deklarację członkowską na piśmie na podstawie uchwały Zarządu

 2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

 3. Udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

 3. Regularnego opłacania składek członkowskich

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 16

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony od płacenia składek członkowskich

4.Członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą być zrzeszeni w Komitet Honorowy patronujący wszelkim działaniom Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu

 2. Wykluczenia członka Stowarzyszenia przez Zarząd

 3. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku za wyjątkiem ewentualnego zwolnienia z opłacania składek z przyczyn ekonomicznych na pisemna prośbę członka, za uchwałą Zarządu

 5. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

 6. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 21

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia uchwały, do Walnego Zebrania.

§ 22

Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczną.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zwane dalej ,, Walnym Zebraniem”

 2. Zarząd Stowarzyszenia, Zwany dalej ‘’Zarządem”

 3. Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt.2.

 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 minut później po pierwszym terminie. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 25

 1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje z rzędu.

§ 26

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie może być:

 1. Zwyczajne

 2. Nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy

 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej

 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów , w głosowaniu jawnym lub tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

 5. Uchwała o uzupełnieniu władz Stowarzyszenia zapada na Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. Ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia

2. Uchwalanie statutu i jego zmian

3. Zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

6. Uzupełnienie składu władz

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

9.Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia

10. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarząd

§ 28

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym z Prezesa. Na pierwszym Posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa sekretarza i skarbnika.

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

 2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach , w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia , uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 6. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania (zebrania delegatów).

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi

 2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych

 1. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia

 2. Zwoływanie Walnego Zebrania

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających

 4. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

 6. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 8. Składanie sprawozdań z działalności za rok bieżący

 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich

§ 30

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 31

 1. Komisja]Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa sią z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 32

A

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

 4. Zwołanie Walnego Zebrania , w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem.

 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie ( lub odmowę jego udzielenia) absolutorium dla Zarządu.

 1. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 2. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej w statucie, to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować osoby, które na Walnym Zebraniu otrzymały wymagana liczbę głosów.

B

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych

Kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 1. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności, nie pozostawania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

§ 33

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności członków Komisji.

§ 34

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

§ 35

W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia Zarządu Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 36

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Składki członkowskie,

 2. Darowizny gotówkowe i rzeczowe uzyskane od osób fizycznych i prawnych,

 3. Zapisy i spadki,

 4. Zbiórki publiczne,

 5. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

 6. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

 7. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

§ 37

Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 38

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę stosując poniżej wymienione zakazy:

 1. Zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 2. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem organizacji zobowiązań jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.

 3. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach.

 4. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, za wyjątkiem kiedy to wykorzystanie wynika z celów statutowych Stowarzyszenia

§ 39

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 40

 1. Stowarzyszenie pełni swoje zadania korzystając z infrastruktury oraz majątku własnego i użyczonego.

 2. Pkt. traci swą moc w chwili podjęcia przez Walne Zebranie odpowiedniej uchwały.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podjęcie chwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Uchwalono dnia 12.10.2017 r.