Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

                                                Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, w dalszej części statutu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1393 z 2016 r. z późn. zm. oraz Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.      

Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą ,,Autyzm Wejherowo” .

 § 2

Nazwa Stowarzyszenia oraz logo są prawnie zastrzeżone.

§ 3        

Stowarzyszenie używa pieczęci oraz odznak z nazwą i adresem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wejherowo.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

                                                              § 7

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.  Do  prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, nakierowanych na lokalną społeczność w celu działania na jej rzecz, wyznającym zasadę, iż każdy ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i nikt nie może być wykluczony i pozostawiony poza nawiasem społeczeństwa. W związku z powyższym głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej oraz wspieranie aktywności społecznej obywateli.

 § 9

Stowarzyszenie nastawia się przede wszystkim na działania w sferze: społecznej, prawnej, pedagogicznej, psychologicznej ,terapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób ze spektrum autyzmu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ochronę i promocję zdrowia
 2. Edukację, wypoczynek oraz upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych  a w szczególności dla osób ze spektrum autyzmu
 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności dla osób ze spektrum autyzmu
 4. Organizowanie terapii dla osób niepełnosprawnych a w szczególności osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin
 5. Promocję i organizację wolontariatu
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 7. Organizowanie zajęć wyrównawczych w rozumieniu edukacyjnym i społecznym dla dzieci i młodzieży posiadające orzeczenie o niepełnosprawności a w szczególności dla osób ze spektrum autyzmu
 8. Tworzenie i wspieranie punktów opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a w szczególności dla osób ze spektrum autyzmu
 1. Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców
 2.  Umożliwienie większego dostępu do dóbr kulturalnych, społecznych,       sportowych, rozrywkowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3.  Umożliwienie zaistnienia w środowisku lokalnym na płaszczyźnie kulturalnej,        sportowej, edukacyjnej, rozrywkowej i innych
 4.  Prowadzenie działań profilaktycznych i wspieranie rodzin dzieci       `   niepełnosprawnych a w szczególności dla rodzin  osób ze spektrum autyzmu
 5.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych         oraz ich rodzin a w szczególności dla osób ze spektrum autyzmu
 6.  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na       terenie województwa
 7.  Organizowanie grup pomocowych , wsparcia i samopomocowych
 8.  Zapewnianie podopiecznym możliwości uczestnictwa we wszelkich formach   zajęć mających na celu podtrzymanie ich możliwości psychofizycznych
 9.  Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego , zwiększania kompetencji,   umiejętności i zapobieganie wypaleniu zawodowemu realizatorom zadań   statutowych Stowarzyszenia
 10.  Stworzenie i prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami        statutowymi Stowarzyszenia
 11.  Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i   innych
 12.  Gromadzenie i udostępnianie pomocy naukowych oraz środków technicznych   do prowadzenia terapii oraz rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu
 13. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia
 14.  Reprezentowanie oraz promocja Stowarzyszenia na zewnątrz
 15.  Współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami    rządowymi,pozarządowymi, samorządowymi, państwowymi, sektorem   gospodarczym oraz środkami masowego przekazu
 16.  Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym   samym lub podobnym charakterze
 17.  Działania mające na celu wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu
 18.  Działalność na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie tolerancji oraz wiedzy z zakresu życia, funkcjonowania z tematyki schorzeń osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób ze spektrum autyzm poprzez różne formy przekazu
 19.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 20.  Zbieranie funduszy poprzez pozyskiwanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych form wsparcia oraz zbiórki pieniężne

§ 9 a

  Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia

Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:

 1. Działalność fizjoterapeutyczna kod PKD 86.90. A
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych kod PKD 88.10. Z
 3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana kod P  KD 88.99. Z
 4. Organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw

kod PKD 94.99. Z

 1. Organizowanie zajęć kulturalno– rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin PKD 90.01.Z
 2. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych kod PKD 94.99. Z
 3. Organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin PKD 85.51.Z
 4. Organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin PKD 86.90.A
 5. Działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym

PKD 88.99.Z

10. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z

11. Inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym  PKD 87.90.

12. Prowadzenie pozostałej działalności związanej ze sportem PKD 93.19.Z

13. Organizowanie imprez turystycznych i wycieczek dla

             osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 79.12.Z)

§ 9 b

Działalność odpłatna Stowarzyszenia

Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:

 1. Działalność fizjoterapeutyczna kod PKD 86.90. A
 2. Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i terapeutów kod PKD 86.90. E
 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych kod PKD 88.10. Z
 4. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD 88.99.Z
 5. Organizowanie kampanii społecznych, koncertów, wystaw kod PKD 94.99. Z
 6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych 94.99. Z
 7. Organizowanie imprez turystycznych i wycieczek  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin PKD 79.12.Z
 8. Działalności wydawniczej PKD 58.11.Z

9. Działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób      niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym PKD 88.99.Z

10. Prowadzenie usług szkoleniowych PKD 85.59.B

11. Inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia

osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług

o charakterze socjalnym  PKD 87.90.Z

12. Organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych dla

osób niepełnosprawnych i ich rodzin PKD 85.51.Z

 13. Organizowanie koncertów, imprez o charakterze charytatywnym

PKD 94.99.Z

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Złoży deklarację członkowską na piśmie na podstawie uchwały Zarządu
 2. Przedstawi pozytywną opinię co najmniej połowy ogólnej liczby członków   Stowarzyszenia

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z pomocy i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Korzystania z lokali stowarzyszenia.

5. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia                                                     

    przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia

    Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty skreślenia lub wykluczenia

         ze Stowarzyszenia otrzymanego w formie pisemnej.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich
 4. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju stowarzyszenia
 5. Dbać o jego dobre imię.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 16

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony od płacenia składek członkowskich

      4.Członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą być zrzeszeni w Komitet       Honorowy patronujący wszelkim działaniom Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu

lub przesłanej elektronicznie w formie skanu pisma o rezygnacji.

 1. Wykluczenia członka Stowarzyszenia przez Zarząd.
 2. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
 3. Braku zaangażowania w działalność stowarzyszenia.
 4. Z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej

6 miesięcy  za wyjątkiem ewentualnego zwolnienia z opłacania składek z przyczyn ekonomicznych na pisemna prośbę członka, za uchwałą Zarządu.

 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Działania na szkodę  stowarzyszenia.
 4. Śmierci członka.
 5.  Naruszanie dobrego imienia stowarzyszenia lub członków stowarzyszenia.

§ 21

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania  w ciągu 14 dni od przyjęcia uchwały.  

§ 22

Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV

      Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zwane dalej ,, Walnym Zebraniem”
 2. Zarząd Stowarzyszenia, Zwany dalej ‘’Zarządem”
 3. Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 minut później po pierwszym terminie. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 25

 Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 25a

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w

§25, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd lub Komisja Rewizyjna złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,

 b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

 c) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 d) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach

2.  W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

 1. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. .         

§ 26

Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się –

w razie ponownego ich wyboru ilości kadencji.

§ 27

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być:
 1. Zwyczajne
 2. Nadzwyczajne.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia pisemnie lub elektronicznie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

     5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca  od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów , w głosowaniu jawnym lub tajnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym,zwykłą  większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
 4.  Uchwała o uzupełnieniu władz Stowarzyszenia zapada na Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy :

1. Ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia

2. Uchwalanie statutu i jego zmian

3. Zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. Uzupełnienie składu władz

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

8 .Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia

9. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10.Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu     

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym z prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Na pierwszym Posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach , w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia , uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania..

§ 30

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi
 2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych
 1. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia
 2. Zwoływanie Walnego Zebrania
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających
 4. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
 6. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
 7.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 8.  Składanie sprawozdań z działalności za rok bieżący.
 9.  Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 31

 Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 33

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania , w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 6. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej w statucie, to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować kandydata, który na Walnym Zebraniu otrzymały wymagana liczbę głosów.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
 4. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności, nie pozostawania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

§ 34

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności członków Komisji.

§ 35

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

§ 36

W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia Zarządu Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

 § 37  

 Funkcję sekretarza  stowarzyszenia mogą pełnić osoby spoza zarządu        

 1. Kandydat wskazany przez Zarząd, posiadający praktyczne umiejętności spełniania funkcji sekretarza i poparty przez uchwałę Walnego Zebrania bezwzględną większością głosów  na czas kadencji władz stowarzyszenia.
 2. Utrata funkcji sekretarza następuje poprzez uchwałę Walnego Zebrania bezwzględną większością głosów, upływu kadencji władz zarządu lub rezygnację złożoną na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia oraz gospodarka finansowa:

§ 38

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Składki członkowskie,
 2. Darowizny gotówkowe i rzeczowe uzyskane od osób fizycznych i prawnych,
 3. Zapisy i spadki,
 4. Zbiórki publiczne,
 5. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 6. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 7. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

§ 39

Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.                                   

 § 40

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę stosując poniżej wymienione zakazy:
 3. Zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem organizacji zobowiązań jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, za wyjątkiem kiedy to wykorzystanie wynika z celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 41

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 § 42      

Stowarzyszenie pełni swoje zadania korzystając z infrastruktury oraz majątku

własnego i użyczonego.

Rozdział VI

                           Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 43

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 1. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

                                          Uchwalono dnia  23.09.2020r.